Polska Organizacja Biometanu interweniuje w sprawie wykluczenia paliw biometanowych z rozwiązań zakładanych w prawodawstwie UE

Komunikat prasowy
6 listopada 2023

Polska Organizacja Biometanu interweniuje w sprawie wykluczenia paliw biometanowych z rozwiązań zakładanych w prawodawstwie UE

Zdaniem Polskiej Organizacji Biometanu (POB), propozycja Komisji Europejskiej w sprawie rejestracji pojazdów napędzanych po 2035 roku wyłącznie paliwami zdekarbonizowanymi, jest szczególnie niekorzystna dla branży biometanu. W szczególności chodzi o propozycję brzmienia definicji „paliw neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla”, która zgodnie z projektem odnosi się wyłącznie do odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego, które osiągają minimalny próg ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 100%.  Powoduje to  wykluczenie z tej definicji paliw biometanowych, które zgodnie ze strategiami inwestycyjnymi członków POB, mają stać się istotnym elementem transformacji paliw w Polsce.

Stojąc na stanowisku, że prawodawstwo UE winno uwzględniać cały wkład paliw odnawialnych w dekarbonizację, POB wystąpiła na początku października br., z wnioskiem do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o interwencję w kwestii planowanych przez KE w tym zakresie regulacji. „Prawodawstwo UE powinno rozróżniać CO2 pochodzenia kopalnego od CO2 w obiegu zamkniętym pochodzącego z paliw odnawialnych, takich jak biometan. Tymczasem obecnie zakładane rozwiązanie w prawodawstwie UE dotyczącym transportu drogowego faworyzują ograniczoną liczbę rozwiązań, niezależnie od ich śladu węglowego,”  – powiedział Michał Tarka, Dyrektor Generalny i Członek Zarządu Polskiej Organizacji Biometanu.

Apel POB spotkał się z poparciem Departamentu Ropy i Paliw Transportowych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, które w swoim stanowisku rekomenduje uwzględnienie wszelkich technologii prowadzących do dekarbonizacji transportu, np.: biopaliw ciekłych i gazowych (biometan, bioLPG), ale też innych odnawialnych paliw wytwarzanych np. z odpadów RCF – w oparciu o posiadane, krajowe zasoby. Zgodnie z zapewnieniem ze strony Departamentu Ropy i Paliw Transportowych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, opinia w sprawie niespójności planów Komisji odnośnie wspierania rozwoju niskoemisyjnych biopaliw z jednej strony, przy jednoczesnym wdrażaniu ograniczeń w kwestii możliwości wykorzystywania niskoemisyjnych pojazdów spalinowych, jest i będzie podnoszona w kontaktach z instytucjami, które mają wpływ na ostateczny kształt planowanych przez KE regulacji.

„Rozwój sektora biometanowego w Polsce stanowi wyzwanie, które będzie mogło być zrealizowane tylko we współpracy pomiędzy wszystkimi interesariuszami. Dlatego cieszymy się, że nasz wniosek o uwzględnienie w stanowisku rządowym na poziomie UE biometanu w definicji paliw zdekarbonizowanych, spotkał się ze zrozumieniem i wsparciem,” – powiedział Michał Tarka, Dyrektor Generalny i Członek Zarządu Polskiej Organizacji Biometanu.

Polska może produkować nawet 8 mld m3 biometanu rocznie, pod warunkiem wprowadzenia nowych mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie biometanu. Aby jednak tak się stało, jak najszybciej muszą powstać stabilne prawnie i ekonomicznie uwarunkowania zapewniające opłacalność długoterminowych inwestycji w biometanownie. Dlatego Polska Organizacja Biometanu aktywnie pracuje nad zniwelowaniem barier oraz ryzyk regulacyjnych hamujących rozwój sektora zarówno na forum krajowym, jak i międzynarodowym.

Polska Organizacja Biometanu

Biuro w Warszawie:
ul. Piękna 18, 00- 549 Warszawa

Biuro w Poznaniu (adres do korespondencji):
ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań

Biuro w Brukseli:
Rue Belliard 40, 1040 Bruksela, Belgia
KRS Nr 0000989734
NIP 7011104451
Zarząd

Sabine Dujacquier, Krzysztof Kowalski, Leszek Mańk, Marcin Orłowski, Michał Tarka

Dyrektor Generalny

Michał Tarka

© Polska Organizacja Biometanu - 2023. All rights reserved.