POLITYKA PRYWATNOŚCI BIOCH4

Ostatnia aktualizacja 31 grudnia 2022 r.

Wstęp

 1. Polska Organizacja Biometanu z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000989734, posiadająca NIP 7011104451 oraz REGON 523038354, tel. 223702800, e-mail: biuro@bioch4.org. („BIOCH4”) dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdej osoby, której dane osobowe przetwarza.

 • Dane osobowe są przetwarzane przez BIOCH4 z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).
 • Niniejsza Polityka Prywatności BIOCH4 (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przyjęte przez BIOCH4. W Polityce uregulowano: 
  • rodzaje danych osobowych gromadzonych przez BIOCH4,
  • sposób wykorzystania tych danych,
  • prawa osób, których dane są przetwarzane przez BIOCH4,
  • kategorie podmiotów, którym dane są udostępniane,
  • środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych,
  • sposób kontaktu w sprawie realizacji praw osób, których dane są przetwarzane przez BIOCH4,
  • stosowane przez BIOCH4 środki i metody ochrony danych osobowych,
  • informacje dotyczące plików cookies.

I.  Zasady zbierania danych osobowych

 1. BIOCH4 uzyskuje dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.
  W przypadku, gdy służbowe dane kontaktowe nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której one dotyczą (np. poprzez otrzymanie przez BIOCH4 wizytówki zawierającej takie dane lub od pracodawcy takiej osoby), mogły być one przekazane przez inny podmiot bądź pozyskane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak publiczne rejestry (np. Krajowy Rejestr Sądowy, CEIDG).
 2. BIOCH4 uzyskuje dane osobowe, w szczególności, w zakresie:
  1. informacji kontaktowych (takich jak nazwisko, adres zamieszkania/pobytu/korespondencyjny/ prowadzenia działalności gospodarczej, e-mail oraz numer telefonu);
  1. służbowych informacji kontaktowych (takich jak stanowisko, dział i nazwa instytucji);
  1. potrzebnych do wystawienia faktury VAT (takich jak NIP, REGON);
  1. danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy zawartej z BIOCH4 oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na BIOCH4;
  1. danych osobowych niezbędnych do prowadzenia działalności przez BIOCH4 polegającej na organizacji wydarzeń (eventów) oraz szkoleń;
  1. danych osobowych niezbędnych do prowadzenia usługi newsletter;
  1. dostarczanych treści w związku z prowadzoną przez BIOCH4 działalnością (takich jak zdjęcia, artykuły
   i komentarze).

II.  Sposób przetwarzania danych osobowych

 1. BIOCH4 zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
 2. BIOCH4 dokłada najwyższych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi.
 3. BIOCH4 zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.
 4. BIOCH4 przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.
 5. BIOCH4 podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. BIOCH4 oświadcza, że:
  1. przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
  1. zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  1. przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
  1. przetwarzana dane osobowe merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 7. Dostęp do danych osobowych posiada: BIOCH4, jej upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jej rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się
  w wyłącznie celu i zakresie określonym przez BIOCH4.
 8. BIOCH4 oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 9. Gromadzone przez BIOCH4 dane mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:
  1. świadczenia usług lub wykonywania umów, administrowanie nimi i informowanie o nich przez BIOCH4; w przypadku przetwarzania danych osobowych osoby, na której żądanie podjęto czynności zmierzające do zawarcia przez nią umowy z BIOCH4 lub wykonania zawartej z nią umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b; w razie pozyskiwania danych osobowych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, BIOCH4 przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania takiej umowy;
  1. realizacji obowiązków prawnych ciążących na BIOCH4, które wynikają z przepisów regulujących świadczenie usług bądź działalność BIOCH4 (ustawy o organizacjach pracodawców), a także przepisów dotyczących rachunkowości oraz podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  1. prowadzenia korespondencji elektronicznej i tradycyjnej; w przypadku kierowania do BIOCH4 za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi przez BIOCH4 lub inną zawartą z BIOCH4 umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której korespondencja dotyczy, co stanowi prawnie uzasadniony interes BIOCH4 (na podstawie: art. 6 ust. 1

lit. f) RODO);

 • prowadzenia kontaktów telefonicznych; w przypadku kontaktowania się z BIOCH4 drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z usługami świadczonymi przez BIOCH4 lub inną zawartą z BIOCH4 umową, BIOCH4 może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt telefoniczny, co stanowi prawnie uzasadniony interes BIOCH4
  (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • zbierania danych osobowych w związku z działalnością BIOCH4: w związku z prowadzoną działalnością BIOCH4 może pozyskiwać dane osobowe także w innych celach np. zawieranie i utrzymywanie kontaktów biznesowych, co w każdym przypadku będzie oparte o prawnie uzasadnionym interesie BIOCH4 (na podstawie prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  • szacowania ryzyka i udoskonalania działalności BIOCH4 (w tym rozwój świadczonych usług, zarządzania komunikacją, analizowania i ulepszania świadczonych przez nią usług), co stanowi prawnie uzasadniony interes BIOCH4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • oszacowania zainteresowania zatrudnieniem lub skorzystaniem usług oferowanych przez BIOCH4
   i kontaktu w sprawie możliwości zatrudnienia lub świadczenia usług przez BIOCH4, co stanowi prawnie uzasadniony interes BIOCH4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • rekrutacji: w celu wykonania obowiązków prawnych związanych z procesem rekrutacji (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w celu przeprowadzenia rekrutacji i zawarcia umowy z kandydatem na jego żądanie (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W ramach procesów rekrutacyjnych BIOCH4 oczekuje przekazywania danych osobowych (CV lub życiorys) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa. Jeśli kandydat poda także inne dane, niewymagane przez BIOCH4 w ogłoszeniu rekrutacyjnym, uznaje się, że wyraził zgodę na ich przetwarzanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), przy czym taką zgodę kandydat może wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one wykorzystywane ani uwzględnione w procesie rekrutacyjnym;
  • zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem prawnym lub w związku
   z żądaniem organu władzy publicznej (np. Naczelnika US) do udostępnienia informacji będących
   w posiadaniu BIOCH4, co stanowi prawnie uzasadniony interes BIOCH4 w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku żądania uprawnionego organu władzy publicznej wykonanie obowiązku prawnego BIOCH4;
  • zapewnienia zgodności przetwarzania z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami BIOCH4 w tym zakresie, co stanowi prawnie uzasadniony interes BIOCH4 w rozumieniu
   art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi realizację celów, o których mowa powyżej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez BIOCH4 przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, jednak nie dłużej niż jest to nakazane przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

III.  Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

 1. BIOCH4 nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. BIOCH4 może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jej imieniu,
  w szczególności usług elektronicznych, księgowych, prawnych, kurierskich, pocztowych, agencyjnych, IT, drukarskich, marketingowych, graficznych związanych ze świadczonymi przez BIOCH4 usługami.
 3. BIOCH4 wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu BIOCH4.

IV.  Prawa osób, których dane przetwarza BIOCH4

 1. W granicach przepisów prawa mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności jako formy kontroli przetwarzania przez BIOCH4 swoich danych osobowych, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.
 2. W granicach przepisów prawa mają Państwo również prawo dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji przetwarzanych przez BIOCH4 swoich danych osobowych.
 3. W granicach przepisów prawa mają Państwo również prawo żądania usunięcia przetwarzanych przez BIOCH4 swoich danych osobowych.
 4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, to mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie tego w dowolny sposób BIOCH4. W takich sytuacjach BIOCH4 dostosuje się do Państwa decyzji w stosunku do przyszłych aktywności, co oznacza, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed cofnięciem zgody.
 5. Mają Państwo prawo – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – zażądać od BIOCH4 ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 6. Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją oraz w granicach przepisów prawa mają Państwo prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez BIOCH4 opartego na realizacji jego uzasadnionego prawnie interesu.
 7. W granicach przepisów prawa mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, które dostarczyli Państwo BIOCH4, oraz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony BIOCH4. Jednakże BIOCH4 zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które BIOCH4 przetwarza na podstawie zawartej z Państwem umowy lub na podstawie Państwa zgody.
 8. Realizacja powyższych praw może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@bioch4.org.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez BIOCH4 danych osobowych narusza przepisy prawa, mogą Państwo skierować skargę do organu nadzorczego, w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V.  Pliki cookies i oprogramowanie analizujące

 1. Korzystanie ze strony internetowej bioch4.org może wiązać się z koniecznością podania swoich danych
  w przypadku korzystania z formularza kontaktowego BIOCH4, w szczególności w związku z korzystaniem
  z usługi newsletter.
 2. BIOCH4, jej dostawcy usług i partnerzy handlowi gromadzą niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookies, podczas przeglądania strony internetowej bioch4.org. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej. W przypadku gdy dane te stanowią dane osobowe, to jest na ich podstawie można zidentyfikować osobę fizyczną, podstawa przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes BIOCH4 jako administratora danych zgodnie
  z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Cookies zawierają niewiele informacji i są ściągane do Państwa komputera lub na inne urządzenie przez serwer obsługujący stronę bioch4.org. Stosowana przez Państwo przeglądarka internetowa przesyła je
  z powrotem do strony bioch4.org za każdym razem, kiedy Państwo z niej korzystacie, dzięki czemu serwer rozpoznaje Państwa i pamięta na przykład Państwa preferencje (odwiedziny lub poprzednie działania).
 4. Cookies mogą jednak pobierać dotyczące Państwa informacje (np. o języku, kraju i uprzednio oglądanych stronach) przy każdych odwiedzinach strony: bioch4.org. Więcej informacji na temat cookies można znaleźć na stronie https://www.allaboutcookies.org/faqs/cookie-file.html.
 5. Korzystając ze strony bioch4.org. możecie Państwo wyrazić zgodę na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim komputerze lub na innym urządzeniu. Mogą Państwo jednak zawsze kontrolować zainstalowane cookies. Jednak usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania ze strony bioch4.org, ponieważ niektóre jej obszary mogą stać się niedostępne.
 6. Powyższa kontrola odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki.
 7. W celu monitorowania strony internetowej bioch4.org BIOCH4 może korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np. Google Analytics. Google Analytics można wyłączyć za pomocą       rozszerzenia         przeglądarki,         który      można    pobrać   ze            strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 8. Dla wygody i w celu zapewnienia Państwu dodatkowych informacji, strona internetowa bioch4.org może zawierać łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od BIOCH4
  np. Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube, Twitter. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. BIOCH4 zachęca do zapoznania się z ich treścią. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na stronie bioch4.org, a które nie są własnością BIOCH4 ani nie podlegają jej kontroli, BIOCH4 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, korzystanie przez Państwa z tych witryn ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności informacji.

VI.  Zmiany i aktualizacje Polityki

 1. Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach BIOCH4 dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych w BIOCH4.
 2. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na stronie internetowej BIOCH4. U góry strony z treścią Polityki znajdzie się informacja o dacie jej najnowszej aktualizacji.

VII.  Kontakt

Mogą Państwo w dowolnym czasie skontaktować się z BIOCH4 w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób BIOCH4 wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać Państwa dane osobowe, jak również w razie jakichkolwiek pytań lub uwag na temat Polityki.

Polska Organizacja Biometanu

Biuro w Warszawie:
ul. Piękna 18, 00- 549 Warszawa

Biuro w Poznaniu (adres do korespondencji):
ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań

Biuro w Brukseli:
Rue Belliard 40, 1040 Bruksela, Belgia
KRS Nr 0000989734
NIP 7011104451
Zarząd

Sabine Dujacquier, Krzysztof Kowalski, Leszek Mańk, Marcin Orłowski, Michał Tarka

Dyrektor Generalny

Michał Tarka

© Polska Organizacja Biometanu - 2023. All rights reserved.