Wielkie możliwości biometanu

Artykuł
10 lutego 2023

Wielkie możliwości biometanu

Nie tylko zielona energia, ale również element bezpieczeństwa energetycznego

W strategicznym interesie Polski jest uzyskanie maksymalnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego, w tym przede wszystkim osiągnięcie pełnej niezależność w zakresie pozyskiwania paliwa gazowego. Wraz z dążeniem do neutralności klimatycznej i uniezależnienia od dostaw rosyjskiego gazu, rynek biometanu w UE sukcesywnie rośnie. W 2021 r. w UE wyprodukowano 3,5 mld m3 biometanu, co stanowiło wzrost o 20% względem roku poprzedniego. Polska Organizacja Biometanu (POB) wskazuje na potencjał „zeroemisyjnego gazu”, jako paliwa zapewniającego nie tylko zieloną energię, ale przede wszystkim bezpieczeństwo i niezależność energetyczną, zgodnie z kierunkami rozwoju przedstawionymi w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. oraz Europejskim Zielonym Ładzie.

Dostrzegając wielkie możliwości biometanu kraje Europy Zachodniej sukcesywnie zwiększają liczbę instalacji biometanowych. Obecnie ich liczba przekracza tysiąc instalacji – dla porównania w 2018 roku było ich niecałe 500. Brak pewności stabilnych dostaw gazu z importu wręcz wymusza potrzebę zmiany podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w kierunku większej dywersyfikacji i niezależności. Nagłe przejście z energetyki opartej na węglu na energetykę bazującą na OZE jest w chwili obecnej niemożliwe. Dlatego też istotnym elementem dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego odbiorcom jest optymalne wykorzystanie lokalnego potencjału produkcji biometanu.

Zdaniem Polskiej Organizacji Biometanu, zrzeszającej przedstawicieli czołowych grup paliwowo-energetycznych i ciepłowniczych działających na krajowym rynku oraz ekspertów branżowych, w dyskusji i decyzjach podejmowanych w celu rozwoju branży biometanowej, czynnik strategiczny jest równie istotny, co przesłanki ekologiczne i ekonomiczne. Biometan jest nie tylko korzystny dla środowiska i wzmacnia rolę Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), jako impulsu do rozwoju gospodarczego Polski. Biometan to idealny zamiennik dla gazu ziemnego, uniezależniający polski sektor energetyczny od geopolitycznych zawirowań, wzmacniający bezpieczeństwo energetyczne lokalnych społeczności i całego kraju.

Zgodnie z definicją wynikającą z ustawy Prawo Energetyczne, bezpieczeństwem energetycznym jest „stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska.” Biometan idealnie wpisuje się w tę definicję. Można go produkować w każdej gminie i wtłaczać bezpośrednio do istniejącej infrastruktury gazowej – po spełnieniu odpowiednich norm, a cały łańcuch produkcyjny może być założony i eksploatowany decentralnie i lokalnie. Niezależne źródła szacują krajowy potencjał w zakresie możliwości wytwarzania biometanu z ogólnie dostępnych odpadów na ok. 8 mld m3 rocznie, co stanowi ok. 60% wolumenu gazu importowanego dziś z zagranicy.

„Mamy do czynienia z paliwem, które pozwala Polsce zapewnić przy odpowiednim rozwoju niemal połowę obecnego zużycia gazu ziemnego w Polsce. O ile energetyka jądrowa potrzebuje lat na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w dostawach energii, a technologie wodorowe są przedmiotem prac badawczych i rozwojowych, biometan jest sprawdzony i z powodzeniem stosowany w Europie Zachodniej” – podkreśla Michał Tarka, Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Biometanu.

Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Biogazu (EBA), w 2021 roku w krajach UE rekordowa liczba nowych biometanowni (184), rozpoczęła produkcję „zielonego paliwa”. W Polsce jak do tej pory nie ma żadnej, mimo, że należymy do piątki krajów z największym potencjałem produkcji biometanu. „Polska ze swoimi uwarunkowaniami jako kraj o dużym znaczeniu rolnictwa ma szansę stać się biometanowym liderem. Aby jednak tak się stało, jak najszybciej muszą powstać stabilne prawnie i ekonomicznie uwarunkowania zapewniające opłacalność długoterminowych inwestycji w biometanownie. Dlatego Polska Organizacja Biometanu aktywnie pracuje nad zniwelowaniem barier oraz ryzyk regulacyjnych hamujących rozwój sektora.” – podsumowuje Michał Tarka.

Aktualnie POB kończy przygotować raport, który kompleksowo omawia obowiązujące regulacje prawne odnoszące się do sektora na poziomie kraju oraz Unii Europejskiej i zawiera rekomendacje optymalnych rozwiązań organizacyjnych, prawnych oraz technicznych dla transformacji energetycznej z wykorzystaniem tego paliwa.

Polska Organizacja Biometanu

Biuro w Warszawie:
ul. Piękna 18, 00- 549 Warszawa

Biuro w Poznaniu (adres do korespondencji):
ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań

Biuro w Brukseli:
Rue Belliard 40, 1040 Bruksela, Belgia
KRS Nr 0000989734
NIP 7011104451
Zarząd

Sabine Dujacquier, Krzysztof Kowalski, Leszek Mańk, Marcin Orłowski, Michał Tarka

Dyrektor Generalny

Michał Tarka

© Polska Organizacja Biometanu - 2023. All rights reserved.