Stanowisko Polskiej Organizacji Biometanu (POB) w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Komunikat prasowy
20 marca 2023

Stanowisko Polskiej Organizacji Biometanu (POB) w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

  • Polska może produkować nawet 8 mld m3 biometanu rocznie, pod warunkiem wprowadzenia nowych mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie biometanu.
  • POB pozytywnie ocenia uzupełnienie prac legislacyjnych w zakresie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, o unormowania umożliwiające wprowadzenia nowego instrumentu wsparcia dla biometanu.
  • Jednocześnie POB zwraca uwagę na konieczność odważniejszego wsparcia nowej gałęzi OZE, które umożliwi efektywne wykorzystanie ogromnego potencjału wytwórczego biometanu.
  • Poza rozszerzeniem systemu wsparcia, POB postuluje wprowadzenie dodatkowych unormowań prawnych w zakresie ułatwienia oraz przyspieszenia uruchomienia sektora wytwarzania biometanu w Polsce.

11 marca br. na stronie  Rządowego Centrum Legislacji Ministerstwo Klimatu i Środowiska udostępniło projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (nr z wykazu RCL: UC99). Zdaniem Polskiej Organizacji Biometanu (POB), pojawienie się w procesie legislacyjnym dokumentu zawierającego rozdział poświęcony mechanizmom i instrumentom wspierającym wytwarzanie biometanu w instalacjach odnawialnego źródła energii, stanowi istotny krok w rozwoju produkcji korzystnego ekologicznie i ekonomicznie zamiennika gazu ziemnego. „Jako organizacja, która powstała, aby wspierać rozwój biometanu w Polsce, widzimy jednak konieczność uzupełnienia zaproponowanych zmian o rozwiązania, które zdecydowanie ułatwią oraz przyspieszą uruchomienia tego sektora,” – mówi Michał Tarka, dyrektor generalny Polskiej Organizacji Biometanu.

Poza rozszerzeniem wprowadzonego nowego instrumentu wsparcia, POB postuluje wdrożenie dodatkowych unormowań prawnych i usprawnień. Wśród głównych postulatów POB należy wymienić w szczególności: możliwość wprowadzenia instrumentów wsparcia dla instalacji biometanowych o mocy większej niż 1 MW; możliwość wprowadzenia instrumentów wsparcia instalacji transportujących wytworzony biometan w postaci sprężonej lub skroplonej inaczej niż sieciami gazowymi; integrację instalacji biometanowych z sieciami gazowymi w Polsce; wprowadzenie ułatwień w procesie inwestycyjno-budowlanym instalacji OZE wytwarzających biometan oraz umożliwienie wykorzystania biometanu w realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, czyli udział biometanu jako zastępstwa gazu ziemnego w paliwach stosowanych we wszystkich rodzajach transportu drogowego i kolejowego.

Do tej pory w Polsce nie powstała jakakolwiek instalacja wytwarzająca biometan. Powodem jest brak stabilnego systemu wsparcia, brak uproszczeń w procedurach uzyskania decyzji środowiskowej dla większych projektów, czy brak zachęt regulacyjnych dla operatorów gazowych sieci dystrybucyjnych w zakresie przyłączania instalacji biometanowych. „Rozwój sektora biometanowego w Polsce stanowi wyzwanie, które będzie mogło być zrealizowane tylko we współpracy pomiędzy wszystkimi interesariuszami: Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedsiębiorstwami paliwowymi, gazowymi oraz branżą biogazową. Ogromny potencjał wytwórczy biometanu może zostać wykorzystany przede wszystkim w oparciu o zapewnienie ekonomicznego uzasadnienia do realizacji trudnych operacyjnie inwestycji, jakimi są duże instalacje biometanowe.” – czytamy w uzasadnieniu głównych postulatów POB.

Zdaniem POB nowoczesne instalacje biometanowe w Polsce powinny produkować minimum około 5 -8 mln m3 biometanu rocznie, co przekłada się na instalacje o mocy zainstalowanej elektrycznej na poziomie 3 – 6 MW. Dlatego istnieje potrzeba rozszerzenia proponowanego przez rząd wsparcia dla instalacji o mocy powyżej 1 MW. Umożliwienie długofalowego planowania działań inwestycyjnych w zakresie budowy instalacji biometanowych wymaga zapewnienia niezmienności wsparcia w okresie pozwalającym na zwrot poniesionych przez inwestorów nakładów inwestycyjnych. Z uwagi na skalę projektów i konieczność zaangażowania znacząco większego kapitału, wymagane jest przyjęcie dłuższego niż w przypadku innych technologii OZE okresu wsparcia. POB postuluje, aby był to okres 20 lat od dnia rozpoczęcia generacji biometanu w celu pokrycia ujemnego salda, przyjęty jako maksymalny okres wsparcia, który jest okresem odpowiadającym przeciętnemu cyklowi życia projektu instalacji biometanowej.

***

O biometanie:

Biometan to biogaz, który w procesie oczyszczenia uzyskuje takie same chemiczne i energetyczne właściwości co gaz ziemny, a jednocześnie jest zeroemisyjny i ekologiczny. Jako paliwo może znaleźć zastosowanie w gospodarce do celów ciepłowniczych oraz transportowych. Biometan wykorzystywany jest również do produkcji energii elektrycznej. Jest surowcem energetycznym tworzącym rdzeń Gospodarki Obiegu Zamkniętego, ponieważ powstając m.in. z odpadów wiejskich, miejskich i pochodzących z oczyszczalni ścieków, wytwarza energię nie zwiększając emisji CO2.

O Polskiej Organizacji Biometanu (POB):

Polska Organizacja Biometanu (POB) powstała 6 września 2022 r., zrzeszając ekspertów branżowych oraz przedstawicieli wiodących grup paliwowych, energetycznych i ciepłowniczych działających na rynku krajowym. Aktualnie w Europie jest 540 wytwórni biometanu.  W skład Polskiej Organizacji Biometanu wchodzą obecnie: Veolia Energia Polska, Orlen Południe, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, Duon Dystrybucja, Go&Biogas, Selena Green Investments, Unimot, Atrem, Związek Producentów Cukru (grupy: Krajowa Grupa Spożywcza, Nordzucker, Südzucker, Pfeifer&Langen), Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych (Łukasiewicz – INS)  oraz SMM Legal Energy. Najważniejszym celem POB jest rozwój rynku biometanowego, który może przyspieszyć proces transformacji energetycznej oraz pomóc w uniezależnieniu kraju od importu surowców energetycznych. POB reprezentuje interesy organizacji nie tylko w Polsce, ale również na forum międzynarodowym.

www.bioch4.org

https://www.linkedin.com/company/bioch4/

Kontakt dla mediów:

biuro@bioCH4.org